GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board

---

Instructions
for Authors

---

---

Instrukcje dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact / kontakt

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

tutaj: > instrukcje dla autorów <

 tutaj:  > formularz recenzji <
 

  

1. Artykuły do kolejnych numerów półrocznika Geography and Tourism zbierane są

w terminach:

- do 30 stycznia każdego roku (numer 1)

- do 30 czerwca każdego roku (numer 2)

W przypadku nie zebrania w terminie pełnej listy artykułów do publikacji danego numeru, proces wydawniczy może zostać przedłużony.

3. Nadesłane teksty podlegają opracowaniu językowemu i formalnej ocenie redakcyjnej (m.in. pod kątem użytych metod statystycznych)

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej i drobnych błędów merytorycznych.

5. Tekst artykułu jest wysyłany do co najmniej dwóch recenzentów (wg zasady „double-blind review process”), których ustala Redakcja - aby uniknąć konfliktu interesów (relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),  drogą elektroniczną wraz z arkuszem recenzji, po uprzednim usunięciu danych identyfikacyjnych autora (autorów).

6. Proces recenzowania tekstu trwa do 6 tygodni, następnie, po otrzymaniu podpisanej recenzji (w wersji papierowej lub elektronicznej) zrecenzowany tekst odsyłany jest do autora za pośrednictwem Redakcji (aby uniknąć rozpoznania tożsamości recenzenta przez autora/ ów),
w celu skorygowania ewentualnych błędów.

7. Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów w nieprzekraczalnym terminie
3 tygodni od daty otrzymania informacji o recenzji.

8. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W wypadku nie dopuszczenia artykułu do publikacji, autor/zy otrzymują informację od Redakcji z pisemnym wyjaśnieniem powodów.

9. Wydruki prac wraz z recenzją pozostają w dokumentacji Redakcji.

10. W przypadku akceptacji artykułu do druku, autor/zy przekazują prawa autorskie
na rzecz czasopisma Geography and Tourism.

11. Wraz z przyjęciem artykułu do druku, autor/zy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu cywilnego - ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Formularz recenzji zawierający kryteria kwalifikowania artykułu do publikacji znajduje się na stronie internetowej Geography and Tourism (www. geography.and.tourism.ukw.edu.pl)


Redakcja 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021