GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt    

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

tutaj: > zasady recenzowania artykułów <
 

Uwagi ogólne

Redakcja 'Geography and Tourism' akceptuje artykuły naukowe nieopublikowane wcześniej w innych czasopismach. Artykuły powinny być napisane poprawnie w języku angielskim. Każdy artykuł jest recenzowany przed oddaniem do druku.

Wytyczne dla autorów przy formatowaniu artykułu:

        ·         czcionka – 12 pkt., Times New Roman
·        
odstęp między wierszami – 1,5
·        
marginesy – 2,5 cm każdy
·        
akapity z wcięciem – max. 1,25
·        
tekst powinien być wyrównany obustronnie, nie należy dzielić wyrazów
·        
artykuł powinien być podzielony na części (jak we wzorze LINK-)
·        
wszystkie rysunki i tabele muszą być cytowane w tekście i ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście
·        
rysunki, fotografie i  wykresy powinny być przygotowane w taki sposób, aby mogły być czytelne w wersji czarno-białej
·        
rysunki i fotografie powinny być umieszczone w tekście oraz przesłane jako oddzielne pliki zapisane w formacie JPG lub TiFF w rozdzielczości 300 dpi, a w przypadku rysunków i fotografii zawierających wiele szczegółów - 600 dpi
·        
wykresy i schematy wykonane w programach Corel Draw, ArcGis lub Excel należy dołączyć jako odrębne pliki źródłowe zapisane w danym programie
·        
rysunki, fotografie i tabele nie powinny wychodzić poza marginesy
·        
maksymalna objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron (wraz z abstraktem, rycinami, tabelami, fotografiami, spisem literatury)
·        
artykuł powinien być przesłany w wersji Word
·        
wraz z artykułem należy przesłać podpisane przez każdego z autorów skany oświadczeń dla autora (link do oświadczenia)
.     
każdy z autorów powinien podać swój numer ORCID


 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Mirek Rurek 2021