GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

---


   

 >>> All Issues >>>
 


Vol. 1, No. 1 (2013)

CONTENT
Articles in pdf format are available

1. Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel
Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej


pdf
2. Dwojacki Piotr
Klastry. Współdziałanie na rzecz żeglugi śródlądowej

pdf
3. Łach Janusz, Włostowski Bartosz
Stan obecny i perspektywy rozwoju białej floty na Odrze we Wrocławiu

pdf
4. Р. С. Чалов (R. S. Chalov)
Водные пути России: история, современность и проблемы экологии

pdf
5. С.Н. Рулева (C.N. Rulieva)
История искусственных водных путей Северо-Двинского бассейна

pdf
6. Н.В. Чекрыжов (N.W. Ciekryszov)
Влияние русловых процессов на верхней Оби при сокращенных объемах дноуглубительных и выправительных работ


pdf
7. С.В. Павлушкин (C.W. Pavluszkin)
Влияние техногенных факторов на русловые процессы на участке р. Оби ГЭС – устье р. Томи


pdf
8. А.М. Гареев (A.M. Gariejev)
Антропогенное составляющее русловых деформаций и его хозяйственно-экономические последствия (на примере бассейна р. Белая в пределаx Республики Башкортостан)pdf
9. Berkovich Konstantin
Warunki żeglowne na odcinku rzeki Kama pomiędzy zaporami Wotkinską a   Niżnie-Kamską (Rosja)


pdf
10. Gorączko Marcin, Szyplik Justyna, Pasela Rafał
Wpływ niżówek na warunki funkcjonowania żeglugi w rejonie Bydgoskiego Węzła Wodnego


pdf
11. Sowiński Marek
Wykorzystanie górskich rzek Karpat Wschodnich do transportu drewna w byłej monarchii Austro-Węgier


pdf
12. Lewczuk Barbara
Turystyka i rekreacja na szczecińskich akwenach

pdf
13. Cieśliński Roman, Chromniak Łukasz
Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej


pdf
14. Indykiewicz Piotr
Zmiany różnorodności gatunkowej, rozmieszczenia, liczebności i zagrożenia
awifauny dolin rzecznych województwa kujawsko-pomorskiego


pdf
15. Czortek Patryk
Walory przyrodnicze doliny Wdy w okolicach Świecia

pdf


 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2016